Reklamacje

Jeśli zakupiony artykuł posiada wadę lub jest uszkodzony, prosimy o zgłoszenie reklamacji.

Celem rzetelnego rozpatrzenia zgłoszenia reklamacyjnego konieczne jest dostarczenie Sprzedawcy reklamowanego towaru wraz z formularzem reklamacyjnym.

Podanie danych osobowych wskazanych w formularzu jest dobrowolne, lecz konieczne do złożenia reklamacji. Wypełniającemu formularz przysługuje prawo dostępu do treści jego danych osobowych i ich poprawiania. Administratorem danych osobowych jest AT-S Tomasz Sosnowski, z siedzibą w Wilczej Górze, ul. Jasna 18A, 05-506 Lesznowola, NIP 517 003 46 50, e-mail biuro@at-s.pl, zwana dalej „Administratorem”. Dane osobowe zawarte w poniższym formularzu będą przetwarzane w celu przeprowadzenia postępowania reklamacyjnego.

 

WYPEŁNIA OSOBA REKLAMUJĄCA TOWAR

Data wypełnienia formularza: ………………………………………………………

Imię i nazwisko osoby reklamującej: …………………………………………………………………………………………………………………………….

Adres zamieszkania: …………………………………………………………………………………………………………..………………………………………..

Adres e-mail: ………………………………………………………………..………..……. Nr telefonu: ………………………………………….……………..

Data nabycia towaru: …………………………………………………….……………..

Cena towaru 1) : …………………………………………….……. Dowód zakupu towaru 1) : ………………………………..…….

(NP.: PARAGON, FAKTURA, NR ZAMÓWIENIA) …………………………………………………………….

Nazwa towaru/kod EAN1) : …………………………………………………………………………………………………………………………………..……….

Data i okoliczności stwierdzenia uszkodzenia: ..…………………………………………………………………………………………………………… 

Powód reklamacji: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Żądanie osoby reklamującej towar:

1) Żądanie usunięcia wady

2) Żądanie wymiany rzeczy na wolną od wad

3) Oświadczenie o obniżeniu ceny

4) Odstąpienie od umowy

Sprzedawca może odmówić zadośćuczynienia kupującego, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową rzeczy wadliwej w sposób wybrany przez kupującego jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów.

Powyższe uprawnienia konsumenta tracąc moc w sytuacji, gdy sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności wymieni rzecz na wolną od wad albo wadę usunie. Nie dotyczy to przypadku, gdy rzecz była już wymieniana lub naprawiana przez sprzedawcę albo sprzedawca nie wymienił na żądanie konsumenta rzeczy na wolną do wad lub nie usunął wady. Preferowany sposób powiadomienia o sposobie rozpatrzenia reklamacji:

a) E-mailowo / b}Telefonicznie c) Listownie

Złożenie podpisu na druku reklamacyjnym oznacza akceptację jego treści:

……………………….…PODPIS OSOBY REKLAMUJACEJ TOWAR

…………... Data poinformowania osoby reklamującej o sposobie rozpatrzenia reklamacji:

 

Adres wysyłki reklamowanych towarów (dotyczy wyłącznie towarów kupionych w sklepie internetowym):

Dział Reklamacji Sklepu Internetowego sosenco-handmade.com
ul. Jasna 18A
05-506 Wilcza Góra

Reklamacje rozpatrywane są na podstawie ustawy z dn. 30 maja 2014r. o prawach konsumenta oraz ustawy z dn. 23 kwietnia 1964r.-kodeks cywilny. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za sprzedany towar w ciągu 2 lat. Ustosunkowanie do zgłoszenia nastąpi w ciągu 14 dni od daty dotarcia towaru do sklepu internetowego.

at-S Tomasz Sosnowski, oświadcza, iż w przypadku gdy w następstwie złożonej przez Konsumenta reklamacji, spór nie zostanie rozwiązany, odmawia wzięcia udziału w sprawie pozasądowego rozwiązania sporów konsumenckich. Podstawa prawna: Ustawa z dn. 23 września 2016r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich- rozdział 4 art. 32 ust.1 pkt 2 Dz.U. z 2016 poz.1823.